Warunki Reklamacji
  1. Reklamacje dotyczące wad Towaru Konsument powinien kierować na  adres podany jako do reklamacji w formie pisemnej lub poprzez e-mail na adres biuro@nker.pl
  2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
  3. Firma NKER Serwis i Akcesoria GSM, której właścicielem jest NKER Rafał Walczyk zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w  terminie 14 dni. Jeżeli nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w  terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
  4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, zostaną podjęte odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta.
  5. Powyższe  stanowi możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami.
W  celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień  niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Kupującego, jakie  przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia  postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa  obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Klient, który  jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory  dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania  mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub  procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji  Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego  rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej  platformy internetowej ODR, dostępnej pod  adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/